top of page

Algemene voorwaarden

Jasmine De Groot Photography (hierna: JDG Photo)

OND nr.: BE0741 499 573

(wij zijn een onderneming die valt onder het stelsel kleine ondernemingen BTW vrijgesteld)

 

Adres: Rijkhofstraat 26, 9420 Ottergem

Foto’s gemaakt door JDG Photo kunnen verschijnen op de website en de sociale media (oa. instagram, facebook, …).

Indien u dit niet wenst, gelieve dit binnen de 2 weken na de shoot schriftelijk te laten weten.

 

BOEKINGEN

Een boeking is pas definitief van zodra deze schriftelijk bevestigd werd.

Als een boeking minder dan 4 weken voor datum wordt geannuleerd of het aantal uren ingekort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden op de totale prijs voorzien op het moment van de boeking.

 

SHOOTS

Shoots kunnen niet ingekort worden, de afgesproken duurtijd wordt voldaan, verlengen is wel mogelijk op het moment zelf als de planning dit toelaat. 

Bij belet of ziekte van JDG Photo op de afgesproken datum, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald.

Als compensatie krijgt de klant zijn aantal voorzien digitale foto’s x2 bij een nieuwe planning van de datum.

JDG Photo, mag de shoot annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde voorbereiding.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

STIJL

JDG Photo bewerkt alle foto’s in eigen stijl.

Foto’s delen die opnieuw bewerkt (bv. door filters) worden waardoor onze stijl verloren gaat zijn niet toegelaten.

 

​PRIJZEN

De prijzen kunnen op elk moment aangepast worden. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft vast.

Verplaatsingskosten worden aangerekend vanaf een verplaatsing buiten de vooraf vastgelegde regio - km's zullen aan 0,25€ per km aangerekend worden.

Regio: 

WEBSHOP EN ANDERE AANKOPEN

Elke aankoop is bindend: de klant verbindt zich tot de aangeduide artikelen.

De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

 

​CADEAUBONNEN

Alleen cadeaubonnen met een stempel van JDG Photo zijn geldig. Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig tenzij anders vermeld op de bon.
Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

​​FOTO ARCHIEF

Bij verlies van foto’s of achteraf foto’s bijbestellen, terwijl de foto's reeds gearchiveerd zijn, zal JDG Photo een administratiekost aanrekenen van 10 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

​​

​​KLACHTEN

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via degrootjasmine@hotmail.com

 

AANSPRAKELIJKHEID

Voor, tijdens of na de shoot(s) is JDG Photo en zijn medewerkers niet aansprakelijk voor: schade bij de klant, indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, verlies en/of beschadiging van eigendommen van de andere partij.

​De JDG Photo is niet aansprakelijk als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen en deze niet voldoen aan het verwachte kleurprofiel.

JDG Photo is niet verantwoordelijk voor

  • schade bij verzending per post.

  • voor vertragingen bij levering.

  

​​OFFERTES

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

 

FACTURATIE EN BETALINGEN

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE78 1431 2247 0786 na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum

 

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de klant het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

 

Bij niet of laattijdige betaling houdt JDG Photo zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Aalst en de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Aalst.

UITVOERING OPDRACHT

JDG Photo zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
JDG Photo bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak met de klant tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
JDG Photo heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

AUTEURSRECHTEN

Het fotowerk van JDG Photo is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van JDG Photo.

 Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet toestemming gevraagd worden en/of kunnen de rechten op de foto’s gekocht worden.

Via een licentie verlenen op de auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de klant om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:

Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen, te bewerken of wijzigen in elke context , zonder enige beperking van tijd
Volgens de afspraken in de overeenkomst tussen JDG Photo en de klant.
Het recht blijft behouden om als JDG Photo de werken te blijven gebruiken ter promotie

​​

WEBSITE

De albums in de klanten ruimte (met watermerk) blijven 4 weken zichtbaar (deze worden nadien gearchiveerd gedurende 1 jaar)

De foto's uit de albums kunnen niet gedownload worden, enkel gedeeld met ons watermerk.

 

SAMENWERKINGEN

Deze website werkt met partners: zoals STRIPE voor de online betalingen.

  

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst, dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent.

 

Mooie momenten fotograaf!

Laatste aanpassing 1 oktober 2023.

regio.jpg
bottom of page